Wzór pozwu o rozwód bez orzeczenia o winie

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Miasto, dnia ………………… r.Sąd Okręgowy
Adres sądu


Powódka:       Janina Kowalska,
Adres zamieszkania

Pozwany:        Jan Kowalski
                        Adres zamieszkaniaPozew o rozwód bez orzekania o winie

 


Wnoszę o:
1)   rozwiązanie małżeństwa powódki Janiny Kowalskiej z pozwanym Janem Kowalskim zawartego w dniu ………………. roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w ……….. - nr aktu małżeństwa …………… przez rozwód, bez orzekania o winie.


Uzasadnienie


Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ………. w dniu ……………… roku. Z małżeństwa strony nie posiadają żadnych dzieci.

Dowód:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron.

Małżeństwo zostało zawarte po krótkim okresie znajomości. Początkowo było udane, lecz wkrótce stosunki między małżonkami zaczęły się psuć. Wynikało to z różnicy charakterów, zainteresować i planów na życie. Wszystko to w coraz większym stopniu zaczęło dzielić małżonków. Po dwóch latach od ślubu, pozwany postanowił wyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy i zostać tam na stałe.
Powódka zdecydowała się jednak zostać w kraju. To ostatecznie doprowadziło do całkowitego zerwania wszelkich więzi łączących małżonków – uczuciowych, a następnie tego również fizycznych i gospodarczych.
Czas poprzedzający podjęcie decyzji o rozwodzie utwierdziły powódkę w przekonaniu, że nie ma żadnych szans na utrzymanie jej małżeństwa z pozwanym.

Dowód:
  1. przesłuchanie stron

Strony nie posiadają żadnego majątku, nie mają nikogo na utrzymaniu i nie zawierały ze sobą umowy małżeńskiej. W takim stanie rzeczy orzeczenie rozwodu jest zasadne.

Podpis

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. odpis pozwu i kserokopie załączników.