Skutki wyroku rozwodowego

Orzeczenie rozwiązujące małżeństwo
Orzeczenie o rozwodzie jest skuteczne erga omnes czyli przeciwko wszystkim oraz kształtuje stosunki prawne każdego z małżonków względem osób trzecich. Od dnia uprawomocnienia się orzeczenia małżonkowie stają się osobami stanu wolnego: mogą zawrzeć małżeństwo, tracą pewne uprawnienia socjalne – np. do renty rodzinnej.
Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska poprzedniego – w tym celu w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku złożyć przed kierownikiem USC stosowne oświadczenie.
Kształtuje się na nowo obowiązek alimentacyjny między małżonkami. Ustaje ustawowa wspólność majątkowa: pojawia się w jej miejsce wspólność w częściach ułamkowych.
Orzeczenie na nowo kształtuje sposób wykonywania władzy rodzicielskiej względem wspólnych dzieci. Nie przywraca stanu z czasu przed zawarciem małżeństwa – czyli nie ustaje powinowactwo, dzieci zachowują status pochodzenia z małżeństwa.


Należy wiedzieć, że:
Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa korzysta z powagi rzeczy osądzonej, nie można wszcząć postępowania o to samo roszczenie.

Orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, o obowiązku alimentacyjnym względem dziecka jak i rozwiedzionego małżonka, o podziale majątku, sposobie korzystania z mieszkania mogą ulec zmianie w późniejszym postępowaniu, jeśli zmienią się okoliczności.

Orzeczenie oddalające powództwo
Ma ono powagę rzeczy osądzonej tylko do tych okoliczności, które w związku z podstawą sporu były przedmiotem rozstrzygnięcia. Małżonkowie nie mogą wytoczyć nowego powództwa opartego na faktach i okolicznościach, które zaistniały przed ostatnią rozprawą poprzedzającą wydanie wyroku. W ponownym procesie należy wskazać, że nastąpiła zmiana stanu faktycznego. Zarzut powagi rzeczy osądzonej nie wchodzi w grę, gdy poprzednie powództwo oddalono ze względu na wyłączną winę powoda, a nowe postępowanie wszczęto na żądanie małżonka niewinnego.
W razie oddalenia powództwa, tracą moc wydane na czas trwania postępowania zarządzenia tymczasowe sądu, np. o wydaniu małżonkowi opuszczającemu mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów.