Obowiązkowe elementy wyroku rozwodowego

1. Wina
Stwierdzenie czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia; możliwe rozstrzygnięcia są następujące rozstrzygnięcia:
  • rozkład pożycia w winy obojga małżonków,
  • rozkład pożycia w winy jednego z małżonków,
  • stwierdzenie o braku winy.
Małżonkowie mogą zgodnie żądać zaniechania ustalania winy, przy czym wniosek taki jest dla sądu wiążący  – sąd może w takim wypadku rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie, a orzeczenie takie wywołuje skutki jakby żaden z małżonków nie ponosił winy.
Ustalenie winy na doniosłe znaczenie dla innych rozstrzygnięć np. o zasądzeniu alimentów dla współmałżonka

2. Władza rodzicielska
Sąd wskazuje sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi - sąd z urzędu orzeka o sprawach dziecka, które nie jest stroną procesu ani nie bierze w nim udziału.

Dopuszczalne są następujące rozstrzygnięcia:
  • Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka Podział władzy rodzicielskiej nie oznacza jej ograniczenia w rozumieniu art. 190 KRiO. W razie ustania władzy rodzicielskiej tego z rodziców, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, drugi rodzic, mający do tej pory ograniczone uprawnienia, automatycznie odzyskuje pełną władzę.
  • Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz co do sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.
  • Sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu albo o pozbawieniu jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem
Regułą powinno być wspólne wychowywanie się rodzeństwa, a jego rozdzielenie uzasadnione dobrem dziecka.

3. Alimenty dla dziecka
Sąd określa obowiązek alimentacyjny każdego z małżonków względem ich małoletniego dziecka. Orzeczenie powinno określać konkretną kwotę renty alimentacyjnej na każde dziecko należną od każdego z małżonków. Jeżeli jednak dziecko powierzono jednemu z nich, wystarczy zasądzenie określonej kwoty alimentów od drugiego małżonka. Tego drugiego małżonka sąd zobowiązuje do ponoszenia pozostałych kosztów oraz do osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka.

4. Wspólne mieszkanie
Sąd orzeka co do korzystania z mieszkania wspólnego, niezależnie od tytułu prawnego i nie zmienia ani nie tworzy nowych praw podmiotowych w odniesieniu do mieszkania. Orzeczenie ma charakter tymczasowy i traci moc z chwilą opuszczenia przez jednego z małżonków wspólnie używanego mieszkania.