Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie

WZÓR POZEW O ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE WRAZ Z WNIOSKIEM O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW.
ZMIEŃ DANE ZAKREŚLONE NA ŻÓŁTO............................................                                                           Do Sądu Okręgowego
                                                           Wydział Cywilny
                                                           w ...................                        Powódka:       ................................................... – dane osoby która                                                                                                                 wnosi pozew
                                                                      
                                  

                        Pozwany :      ................................................... – dane męża/żony

                                              


                        POZEW O ROZWÓD Z ORZECZENIEM  O WINIE POZWANEGO

      W imieniu własnym  wnoszę o :

1.       rozwiązanie mojego małżeństwa z .......................  przez rozwód z orzeczeniem o jego winie;
2.      pozbawienie ................. władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi ...............................;   -( pomiń jeżeli brak)
3.      zobowiązanie pozwanego ...................... do płacenia tytułem alimentów na każde z dzieci po ............. zł miesięcznie, płatnych z góry w ciągu pierwszych 7 dni miesiąca do moich rąk z ustawowymi odsetkami w wypadku zwłoki.; - (wysokość alimentów zależy od konkretnych potrzeb dzieci i możliwości zarobkowych zobowiązanego)
4.      zwolnienie mnie od kosztów  sądowych w całości, - jeżeli chcesz/możesz pokryć koszty sądowe pomiń ewentualnie
5.  zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów postępowania w całości w przy nieuwzględnienie wniosku. – tylko jeżeli jest pkt 4.

UZASADNIENIE


      Zawarliśmy związek małżeński dnia ……….. roku. Ze związku tego narodziło się .................: ................ mający obecnie ……lat, .................. mający obecnie ….. lat. –( podaj imiona dzieci i aktualny na wiek na dzień wnoszenia pozwu)

Dowody :             odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci stron.
( do pozwu należy załączyć powyższe dokumenty w oryginałach)

      Małżeństwo nasze od kilku lat się nie układa..  Pierwsze kłopoty małżeńskie rozpoczęły się …lata po ślubie. Przykładowa sytuacja związana z nadużywaniem alkoholu, przemocą. Opisać, przedstawić dowody np. obdukcja, raporty policyjne, zeznania świadków itd.
      Wskazać czy były podejmowane próby pomocy, jakie interwencje.  ( w uzasadnieniu pozwu należy podać okoliczności, fakty, zdarzenia, które przyczyniły się do rozpadu małżeństwa)

Dowód :  świadkowie : imię nazwisko adres do doręczeń ( podajemy dane świadków, którzy mogą potwierdzić uzasadnienie pozwu)

      W tej chwili ma miejsce zupełny i stały  rozkład pożycia. 
      Na podstawie art. 112 KRO wnoszę o pozbawienie mojego męża władzy rodzicielskiej nad naszymi małoletnimi dziećmi z uwagi na jego uzależnienie od alkoholu i problemy natury psychicznej uniemożliwiające mu w sposób trwały sprawowanie władzy rodzicielskiej. – tylko jeżeli istnieją przesłanki pozwalające na pozbawienie władzy rodzicielskiej
      Jestem z zawodu ………….., zatrudniona w …. Z tego tytułu otrzymuję wynagrodzenie w wysokości ………( podaj średnie wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące)

Dowód: zaświadczenie o zarobkach
       
Mąż nie łoży na utrzymanie dzieci, sama utrzymuję się z mojej pensji, która ledwo starcza mi na bieżące potrzeby, w związku z powyższym wnoszę o zwolnienie mnie z kosztów sądowych z uwagi na niemożność ich pokrycia. –( pomiń jeżeli nie wnosisz o zwolnienie od kosztów sądowych )

      W mojej ocenie małżeństwo nasze jest związkiem martwym i bez perspektyw.       Podać uzasadnienie rozpadu małżeństwa Jestem przekonana, iż orzeczenie rozwodu jest jedynym słusznym i celowym rozwiązaniem naszych problemów małżeńskich. Decyzję o rozwodzie podjęłam  po głębokim przemyśleniu i jest to jej decyzja ostateczna.

      Mając na względzie powyższe okoliczności faktyczne i prawne, wnioski zwarte w petitum pozwu są zasadne i zasługują na uwzględnienie w całości.

            Ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron był ……. ( podaj adres pod którym razem zamieszkiwaliście)

 PODPISZałączniki :
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.
3. Zaświadczenie o zarobkach.
4. Oświadczenie o stanie rodzinny, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na formularzu.
5. Odpis pozwu z załącznikami.